Vigsel på ambassad

Vigsel kan förrättas vid ett begränsat antal svenska utlandsmyndigheter, se vilka under “Ambassader med vigselrätt”.

Den nya lagen om samkönade äktenskap som trädde ikraft den 1 maj 2009 kan komma att få konsekvenser för möjligheterna att vigas vid svensk ambassad. Om du har specifika frågor angående möjligheterna att vigas vid en viss ambassad, vänligen kontakta dem direkt. Uppdaterad information kommer att publiceras på den här sidan inom kort.

Om du vill gifta dig vid en svensk ambassad, tänk då på att:

  • Kontakta ambassaden i god tid för att reservera en tid för vigseln. Ambassaden tar ut en avgift för vigseln, om inte någon av parterna bor varaktigt i det land där vigseln sker.
  • Hindersprövning ska ske inom fyra månader före vigseln vid den lokala skattemyndighet (LOK) där parterna är folkbokförda
  • Parternas fullständiga adresser, liksom de två vittnenas namn och adresser, ska lämnas till ambassaden i god tid före vigseln. Vittnena måste kunna förstå svenska. Ambassadpersonal kan fungera som vittnen om parterna önskar det.
  • Senast i samband med vigseln ska makars val av efternamn och eventuella mellannamn, anmälas till LOK på särskild blankett(RSV 7631).
  • Parternas och vittnenas pass ska visas upp före vigseln.
  • Ambassaden skriver ett särskilt protokoll över vigseln. Vigselbeviset är ett utdrag ur det här protokollet.
  • Parterna måste själva anmäla vigseln till Skatteverket i Sverige.

För vigsel vid svenska kyrkan i utlandet se Svenska Kyrkan i utlandet SKUT:s webbplats.
Källa: Regeringen.se